તમારા કામનું : પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના | PMMS | મેળવો 3000 સુધી શિષ્યવૃત્તિ

પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના | PMMS | 3000 સુધી મેળવો શિષ્યવૃત્તિ : ભૂતપૂર્વ સૈનિકો / ભૂતપૂર્વ કોસ્ટ ગાર્ડ કર્મચારીઓ અને તેમની વિધવાઓના આશ્રિત વોર્ડ માટે ઉચ્ચ તકનીકી અને વ્યાવસાયિક શિક્ષણને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ભૂતપૂર્વ સૈનિક કલ્યાણ વિભાગ, સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2006-07માં પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના રજૂ કરવામાં આવી હતી.

દરેક શૈક્ષણિક વર્ષમાં કુલ 5500 (2750 છોકરાઓ અને 2750 છોકરીઓ) વોર્ડ / ભૂતપૂર્વ સૈનિકોની વિધવાઓને શિષ્યવૃત્તિ માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. શિષ્યવૃત્તિની રકમ સંબંધિત નિયમનકારી સંસ્થાઓ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા અભ્યાસક્રમોની અવધિ અનુસાર એક થી પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે પસંદ કરેલા વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક ધોરણે ચૂકવવામાં આવે છે. શિષ્યવૃત્તિની રકમ છોકરાઓ માટે દર મહિને ₹2500 અને છોકરીઓ માટે દર મહિને ₹3000 છે.

પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજનાના લાભો

  1. શિષ્યવૃત્તિની રકમ છોકરાઓ માટે દર મહિને ₹2500 અને છોકરીઓ માટે દર મહિને ₹3000 છે.
  2. શિષ્યવૃત્તિની રકમ સંબંધિત નિયમનકારી સંસ્થાઓ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા અભ્યાસક્રમોની અવધિ અનુસાર એક થી પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે પસંદ કરેલા વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક ધોરણે ચૂકવવામાં આવે છે.
  3. દરેક શૈક્ષણિક વર્ષમાં કુલ 5500 (2750 છોકરાઓ અને 2750 છોકરીઓ) વોર્ડ/ભૂતપૂર્વ સૈનિકોની વિધવાઓને શિષ્યવૃત્તિ માટે પસંદ કરવામાં આવે છે.

પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજનાની પાત્રતા

  1. અરજદાર 1લા વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થી હોવો જોઈએ (લેટરલ એન્ટ્રી અને ઈન્ટિગ્રેટેડ કોર્સ સિવાય).
  2. અરજદારે લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત (MEQ) એટલે કે 10+2 / ડિપ્લોમા / ગ્રેજ્યુએશનમાં 60% અને તેથી વધુ ગુણ મેળવ્યા હોવા જોઈએ. વિવિધ વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટેનો MEQ પસંદ કરેલ અભ્યાસક્રમ અનુસાર બદલાય છે. યાદી અહીં ઉપલબ્ધ છેhttp://ksb.gov.in/writereaddata/DownLoad/List_of_Authorised_professional_degree_courses_under_PMSS.pdf
  3. અરજદાર ભૂતપૂર્વ સૈનિકો અથવા ભૂતપૂર્વ કોસ્ટ ગાર્ડ કર્મચારીઓના આશ્રિત વોર્ડ/વિધવા હોવા જોઈએ.

PMMS શિષ્યવૃત્તિ ગ્રાન્ટ માટે અગ્રતા

ઉમેદવારોની પસંદગી PMMS માટે પસંદગીનો ક્રમ નીચે મુજબ રહેશે –

કેટેગરી 1: કાર્યવાહીમાં માર્યા ગયેલા ESM/ભૂતપૂર્વ કોસ્ટ ગાર્ડ કર્મચારીઓના વોર્ડ અને વિધવાઓ.

કેટેગરી 2: ESM/ભૂતપૂર્વ કોસ્ટ ગાર્ડ કર્મચારીઓના વોર્ડ્સ ક્રિયામાં અક્ષમ છે અને લશ્કરી/કોસ્ટ ગાર્ડ સેવાને આભારી વિકલાંગતા સાથે સેવામાંથી બહાર છે.

કેટેગરી 3: ઇએસએમ / ભૂતપૂર્વ કોસ્ટ ગાર્ડ કર્મચારીઓના વોર્ડ અને વિધવાઓ જેઓ લશ્કરી / કોસ્ટ ગાર્ડ સેવાને આભારી કારણો માટે સેવામાં હતા ત્યારે મૃત્યુ પામ્યા હતા.

કેટેગરી 4: લશ્કરી/કોસ્ટ ગાર્ડ સેવાને આભારી વિકલાંગતા સાથે સેવામાં અક્ષમ ESM / ભૂતપૂર્વ કોસ્ટ ગાર્ડ કર્મચારીઓના વોર્ડ.

કેટેગરી 5: ESM/ભૂતપૂર્વ કોસ્ટ ગાર્ડ કર્મચારીઓના વોર્ડ અને વિધવાઓ શૌર્ય પુરસ્કારો પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રેણી 6 વોર્ડ્સ / ESM/ભૂતપૂર્વ કોસ્ટ ગાર્ડ કર્મચારીઓની વિધવાઓ (ફક્ત PBOR).

પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજનામાંથી બાકાત

  1. અર્ધ લશ્કરી કર્મચારીઓ સહિત નાગરિકોના વોર્ડ પાત્ર નથી.
  2. આ શિષ્યવૃત્તિ યોજના માટે ભૂતપૂર્વ સૈનિકના માત્ર બે વોર્ડ જ પાત્ર છે.
  3. વિદેશમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી તેમજ ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ કેસ PMSS માટે પાત્ર નથી.

PMMS ની અરજી પ્રક્રિયા

ઓનલાઈન

પગલું 1: KSB વેબસાઇટ www.ksb.gov.in ની મુલાકાત લો અને PMSS લિંક હેઠળ અપલોડ કરવાના દસ્તાવેજોની સૂચિ પર ક્લિક કરો અને જોડાણ 1, 2 અને 3 ડાઉનલોડ કરો.

પગલું 2: આ ત્રણ પરિશિષ્ટને બધી રીતે પૂર્ણ કરો (કૃપા કરીને તમારા પોતાના ફોર્મેટ અથવા અન્ય કોઈપણ ફોર્મેટનો ઉપયોગ કરશો નહીં)

www.ksb.gov.in પર KSB વેબસાઇટની મુલાકાત લો અને PMSS લિંક હેઠળ “ઓનલાઈન અરજી કરો” લિંક પર ક્લિક કરો. એક નવી વિન્ડો દેખાશે.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top