કોસ્ટ ગાર્ડ એસી 01/2024 ઓનલાઈન ફોર્મ

જોડાઓ ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડે આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ (AC) – 01/2024 (કોસ્ટ ગાર્ડ AC 01/2024 ઓનલાઈન ફોર્મ) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ સહાયક કમાન્ડન્ટ (AC) – 01/2024 માટે અરજી કરો. કોસ્ટ ગાર્ડ આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ (AC) – 01/2024 ભરતી માટે તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે. કોસ્ટ ગાર્ડ AC 01/2024 ઓનલાઈન ફોર્મ માટે નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

Coast Guard Recruitment 2023

Job Details:
Posts:

 • Assistant Commandant (AC) – 01/2024
Branch Age Limit Gender Post Educational Qualification
General Duty (GD) Born between 01 Jul
1998 to 30 Jun 2002
(Both dates inclusive).
Male 40
 • (i) Should hold a degree of recognised university with minimum 60% aggregate marks.

 • (ii) Mathematics and Physics as subject upto Intermediate or class XII of 10+2+3 scheme of education or equivalent with minimum 55% aggregate marks in Mathematics and Physics. The candidates who have completed graduation after diploma, are also eligible, provided they should possess an aggregate of 55% marks in diploma with physics and mathematics in its curriculum.

Commercial Pilot
Licence (SSA)
Born between 01 Jul
1998 to 30 Jun 2004
(Both dates inclusive).
Male /
Female
10
 • (i) Should have passed 12th class or equivalent with physics and mathematics as subjects with minimum 55% aggregate marks in Mathematics and Physics. The candidates who have completed diploma are also eligible, provided they should possess an aggregate of 55% marks in diploma with physics and mathematics in its curriculum.

 • (ii) Should possess current Commercial Pilot Licence issued/ validated by Director General Civil Aviation on the date of submission of application.

Technical
(Mechanical)
Born between 01 Jul
1998 to 30 Jun 2002
(Both dates inclusive).
Male 06
 • (i) Should hold an Engineering degree of recognised university in Naval Architecture or Mechanical or Marine or Automotive or Mechatronics or Industrial and Production or Metallurgy or Design or Aeronautical or Aerospace with minimum 60% aggregate marks.
  OR

 • Equivalent qualification in any of the above disciplines recognised by the Institutes of the Engineers (India) as exempted from section ‘A’ and ‘B’ and their associate membership examination (AMIE).

 • (ii) Mathematics and Physics as subject upto intermediate or class XII of 10+2+3 scheme of education or equivalent with minimum 55% aggregate marks in Mathematics and Physics. The candidates who have completed graduation after diploma, are also eligible, provided they should possess an aggregate of 55% marks in diploma with physics and mathematics in its curriculum.

Technical
(Electrical/Electron
ics)
Born between 01 Jul
1998 to 30 Jun 2002
(Both dates inclusive).
Male 14
 • (i) Should hold an Engineering degree of recognised university in Electrical or Electronics or Telecommunication or Instrumentation or Instrumentation and Control or Electronics and Communication or Power Engineering or Power Electronics with minimum 60% aggregate marks.
  OR
  Equivalent qualification in any of the above disciplines recognised by the Institutes of the Engineers (India) as exempted from section ‘A’ and ‘B’ and their associate membership examination (AMIE).

 • (ii) Mathematics and Physics as subject upto intermediate or class XII of 10+2+3 scheme of education or equivalent with minimum 55% aggregate marks in Mathematics and Physics. The candidates who have completed graduation after diploma, are also eligible, provided they should possess an aggregate of 55% marks in diploma with physics and mathematics in its curriculum.

Law Entry Born between 01 Jul
1994 to 30 Jun 2002
(Both dates inclusive).
Male /
Female
01
 • A degree in Law from a recognized university with minimum 60% aggregate marks.

Total No. of Posts:

 • 71

Educational Qualification:

 • Please read the Official Notification for Educational Qualification details.


Application Fees:

 • General/ OBC: Rs. 250/-
 • SC / ST : 0/-
 • Payment Should Be Made Online Only, Through Visa/Master/Maestro/RuPay/Credit/Debit Card/UPI.

Physical Standard:

Asst Commandant (GD) and Tech: Height -157 cms

Asst Commandant (CPL-SSA) (Men/Women): Height- 162.5 cms

Chest: Well proportionate, minimum expansion 5 cms.

 

How to Apply ?:

 • Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

Job Advertisement: Click Here

Official website: Click Here

Apply Online: Click Here


Important Dates:

 • Starting Date of Online Application: 25-01-2023
 • Last Date to Apply Online: 09-02-2023
The post has First appeared onMaru Gujarat Official Website

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top