એપ્રેન્ટિસ ટ્રેઇની પોસ્ટ્સ 2023 માટે GMRC ભરતી

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRC) લિમિટેડે ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ (GMRC ભરતી 2023 એપ્રેન્ટિસ ટ્રેઇની પોસ્ટ માટે) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ માટે અરજી કરો. તમે GMRC ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ ભરતી માટે નીચે આપેલી અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે શોધી શકો છો. એપ્રેન્ટિસ ટ્રેઇની પોસ્ટ્સ 2023 માટે GMRC ભરતી માટે નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

GMRC Recruitment 2023


Job Details:
Posts:

 • Technician Apprentice
  • Technician Apprentice (ITI)
   • ITI- Electrician: 21
   • ITI- Mechanical (Fitter): 09
  • Technician Apprentice (Diploma)
   • Diploma Electrical: 10
   • Diploma Mechanical: 05

Total No. of Posts:

 • 45

Educational Qualification:

 • Technician Apprentice
  • Technician Apprentice (ITI)
   • Passed 10th / Matric exam under 10+2 system of education or its equivalent and ITI passed in the concerned trade from an institute recognized by NCVT/GCVT
  • Technician Apprentice (Diploma)
   • 3 years Diploma in Engineering in Mechanical/ Electrical from a Government Recognized University / Institute.
 • Please read the Official Notification for Educational Qualification details.


Age Limit:

 • Minimum 18 years and maximum 25 years as of 08.02.2023. That is, the Date of Birth of the
  Candidate/Applicant should be between 09.02.1998 and 09.02.2005.
 • Concession & Relaxation: (Upper age is relaxed by 5 years for SC/ST candidates and 3 years for OBC
  candidates for the trades reserved for them).

Stipend:

 • ₹9,000/- p.m. for ITI Holders and ₹10,000/- p.m. for Diploma Technicians


How to Apply ?:

 • i. Interested ITI Holder Candidates are first required to register in the web portal on Govt. Skill India,
  NAPS Portal i.e. National Apprenticeship Promotion Scheme using the link given below for
  enrollment/registration as apprentices. https://www.apprenticeshipindia.gov.in. and after successful enrolment, they should apply online through the respective advertisement code number as
  mentioned hereunder:

  • Technician Apprentice (ITI) – Electrician, Opportunity code no. AO301111.
  • Technician Apprentice (ITI) – Mechanical Fitter, Opportunity code no.AO301112.
 • ii. Interested Diploma Technician Candidates are first required to register in the web portal of NATS
  (National Apprenticeship Training Scheme) using the link given below for enrollment/registration as
  apprentices. https://portal.mhrdnats.gov.in and after successful enrolment, they should apply online
  through their respective advertisement code number as mentioned hereunder:

  • Technician Apprentice (Diploma) – Electrical, advertisement code no. JV2300034.
  • Technician Apprentice (Diploma) – Mechanical, advertisement code no. JV2300035.
 • iii. Help/User Manual to apply for Apprenticeship training on NATS Portal, which may be seen at
  http://portal.mhrdnats.gov.in/manuals.
 • iv. In case of any issues/queries related to the NATS portal, you may please contact the Board of Apprenticeship
  Training (BOAT), Western Region, Mumbai, as the NATS portal is instituted by BOAT. The contact
  details of BOAT, Western Region is available on the website http://portal.mhrdnats.gov.in/contact-us.
 • v. No need to send print/ hardcopy to Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited at this stage.
  Eligible candidates will be intimated about further proceedings

Job Advertisement: Click Here

Official website: Click Here


Important Dates:

 • Starting Date of Online Application: 25-01-2023
 • Last Date to Apply Online: 08-02-2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top